یک سخن

ورزش و تندرستی

اعتلای ورزش و تربیت بدنی با حرکت بخشیدن به جامعه و سوق دادن جوانان و نوجوانان و تمامی اقشار مردم در گروههای سنی و طبقات مختلف اجتماعی به جانب سلامت جسم و روح و تبلور اخلاق و فرهنگ اسلامی در جامعه انقلابی مان به عنوان باور و اندیشه های کارساز در پیش نظر مسئولین و دست اندرکاران ورزش و تربیت بدنی قرار دارد و بهره وری از کلیه امکانات و توانایی ها در جهت تحقق بخشیدن به آن در کل جامعه امذی ضروری و ضرورتی اجتناب ناپذیر است .