یک سخن

وجدان در مکاتب

کتاب «معمای عادت» اولین چاپش در سال ۱۳۴۸ شمسی منتشر و ضمن بررسی نظریات رایج در منابع علوم کلاسیک و فرهنگ معاصر در تعریف «عادت» و اثبات نادرستی اظهارنظرهای فلاسفه و روانشناسان از زمان سقراط و ارسطو تا عصر حاضر در اولین مبحث کتاب تحت عنوان «نقص مکاتب فلسفی و روانشناسی در تعریف و تقسیم بندی عادت » در مبحث دوم کتاب تحت عنوان «طرح تقسیم بندی جدید» برای اولین بار یک تقسیم بندی جدیدی را استاد ارائه و انواع مختلف عادت را به چهار گروه وسیع( روحی ـ مکانیکی ـ غریزی ـ بیولوژیکی ) طبقه بندی کرده و برای هر گروه تعریف جداگانه ای ارائه و در چهار جلد در نظر گرفتند که جلد اول آن اختصاص به شرح و تفصیل « عادت روحی » و عنوان «تخدیر عقل و وجدان» یکی از مهمترین مباحث کتاب حاضر است که در حقیقت معرفی یکی از«بیماریهای روانی» رایج عصر حاضر در تمام جوامع بشری است در بیان اهمیت و برتری این نوآوری استاد در علوم کلاسیک نسبت به تمام فرهنگهای موجود کافی است به نقل یکی از عبارات مرحوم علامه محمدتقی جعفری در مقدمۀ چاپهای دوم ببعد اکتفا کنیم که می نویسند : « عمق اندیشۀ مؤلف ارجمند در این کتاب بررسی موضوع عادت را ببالاتر از دیدگاه علوم کلاسیک کشانیده و میدان دید جدید و قدرت فعالیت فکری تازه ای را باز کرده است. »

 

حجم فایل:  ۰٫۲ مگابایت