یک سخن

هنر انسان بودن (جلد دوم معمای عادت – عادت غریزی)

موضوعی که در کتاب حاضر مورد بحث و مطالعه قرار میگیرد عبارتست از یک مسئله پیچیده ناشناخته ای که ظاهرا چندان مهم به نظر نرسیده و قابل توجه نمینماید و آن عبارتست از « اسارت بشر در قید غریزه خود خواهی » که در تمام اعصار و ادوار گذشته و حال و در تمام ملل و تمدنها یکی از بزرگترین ابتلائات روحی بشر بوده ولی به علت تعمیم آن قبحش از انظار مخفی و در اثر عادت به وجودش ، هنوز در ردیف نقص و عیب برای یک انسان بشمار نمیرود …

 

حجم فایل:  ۵۳ مگابایت