یک سخن

مقاله با موضوع الکل – بخش دوم

الکلیسم عبارت است از وابستگی فیزیولوژیک ( جسمانی( و روانی به الکل، که موجب بروز بیماریهای مزمن و بروز مشکل در روابط بین فردی و مشکلات خانوادگی و کاری می شود.

 

حجم فایل:  ۲۰۰ کیلوبایت