یک سخن

معمای عادت – جلد اول (عادت روحی)

موضوع عادت یکی از پیچیده ترین مسائلی است که مدتها نظر فلاسفه و متفکرین مکاتب مختلف فلسفی و روانشناسی و علوم تربیتی ( اعم از متقدمین و متاخرین ) را سخت بخود جلب کرده است . عادت یک پدیده یا حالت خاص با صفات و مختصات مشخص و معینی نیست که در بادی امر از استعمال عنوان « عادت » در ذهن خطور میکند پس عادت عبارتست از : انواع پدیده ها و تظاهرات مختلفی در انسان یا حیوان یا هر موجود زنده ای که بر حسب ماهیت فعل و انفعالات روحی و معنوی تظاهرات مادی و جسمانی است

 

حجم فایل:  ۵۰ مگابایت