یک سخن

معمای عادت به زبان انگلیسی The riddle of habit (ترجمه استاد ابولفضل عزتی)

۱-کتاب «معمای عادت» در سال ۱۳۴۸ شمسی چاپ و در سال ۱۹۷۶ میلادی آقای دکتر ابوالفضل عزتی در انگلیستان خلاصه­ای از اصل کتاب بزبان فارسی را بزبان انگلیسی ترجمه و منتشر کردند که چاپ­های بعدیش تکرار شده و در اروپا و امریکا و سایر کشورها منتشر گردید و از طرف محافل علمی ( مخصوصا در علوم انسانی و فلسفه و روانشناسی و علوم تربیتی ) مورد استقبال و استفاده واقع شد.

۲- با کمال تاسف آقای دکتر عزتی شرط امانت را مراعات نکرده و در روی جلد را مولف معرفی و در پاورقی به متن فارسی آن رجوع داده­اند در حالیکه ایشان مترجم بودند و نه مولف .

۳- ممکنست این خلاصه انگلیسی بدانصورت که مورد فهم و استفاده محافل علمی است برای افکار عمومی سخت و نارسا تلقی شود.

۴- بهتر است از ایرانیان در استرالیا با تجدید نظر و تطبیق متن این انگلیسی بامتن فارسی «معمای عادت» مطالبی بآن افزوده و با عرضه باساتید دانشگاهی آنجا اقدام به تجدید چاپ کنند.