یک سخن

مضرات توالت فرنگی (تجدید چاپ)

عنوان فوق یکی از مباحث مهم کتاب « راههای مبارزه با سموم میکروبی روده ها ـ در غرب و اسلام » را تشکیل میدهد که از مهمترین آثار تحقیقی و بیسابقه استاد با نوآوریهای علمی وسیعی در زمینۀ علوم پزشکی بوده و موضوع بحث آن یافتن راههای اصولی برای پیشگیری از آثار سوء مسمومیتهای ناشی از سموم میلیاردها میکربهای   خوش نشین در روده های انسان است که در اثر یبوستهای حاد و مزمن عارض شده و علاوه بر پوسیدن و سوراخ شدن جدارۀ روده ها و برداشتن قسمتهائی از روده های فاسد با عمل جراحی ( که به نتیجۀ مفیدی هم منتهی نمیشود ) و ایجاد انواع مسمومیتها و کوتاهی عمر ، خود مقدمۀ ابتلا به انواع بیماریهای گوناگون را فراهم ساخته و سلامت بدن را به خطر میاندازد و با اینکه عارضۀ یبوست از جملۀ مهمترین ابتلائات ناشی از سبک زندگی غلط در ملل غرب بوده و از چند قرن قبل هم دامنگیرشان شده بطوریکه امروزه بصورت این ضرب المثل معروف در میان فرانسویان درآمده که میگویند : « یبوست یک بلای آسمانی است مخصوص اروپائی ها و آمریکائی ها » و با اینکه در طول قرنها تمام جوامع پزشکی غرب برای مبارزه با سموم میکربی روده ها اقدامات وسیعی بعمل آورده اند ، ولی معذالک بنابه دلایلی که در متن کتاب مذکور مشروحاً بیان گردیده تا امروز راه چاره ای پیدا نکرده اند و این در حالی است که بر طبق توضیحات مشروح در متن کتاب مذکور، در شرق از برکت پیروی از فرهنگ اسلامی سبک زندگی طوری تنظیم شده است که در جوامع اسلامی چنین ابتلائی دامنگیر هیچ مسلمان عالم و عامل بتکالیف دینی نبوده و نیست مگر آن دسته از غربزدگانی که مفتون ظواهر تمدن غرب گشته و بخیال خود پیشرفته تر از مسلمین هستند لذا در این اثر تحقیقی ابتدا انواع راههای مبارزۀ تئوری و عملی نافرجام فرهنگ غرب با این سموم میکربی مطرح و یأس ملل غرب از پزشکی پیشرفته شان مورد بحث قرار گرفته و سپس راههای مبارزۀ عملی بوسیلۀ دستورات بهداشتی اسلام بیان گردیده که از آن میان بشرح و تفسیر علمی بیست و دو دستور بهداشت اسلامی بزبان علم روز پرداخته شده از جملۀ آنها عبارتست از ضرورت تخلیۀ رودهها در حال نشسته « چمباتمه ای » که در نقطۀ مقابل آثار سوء عملکرد تخلیۀ ناقص رودهها در « توالت فرنگی » بوده و بنابه دلایل تشریحی مذکور در کتاب ، خود یکی از عوامل مؤثر روزافزون مسمومیتهای حاد و مزمن در ملل غرب است و هرچند از نیمۀ دوم قرن بیستم مورد توجه و تأئید محافل پزشکی و بهداشتی غرب نیز واقع و به مضراتش واقف شده اند ولی هنوز نتوانسته اند افکار عمومی غرب را متوجه و متقاعد نمایند و از آنجا که دربارۀ سموم میکربی روده ها و راههای پیشگیری مسمومیت از آنها تا انتشار کتاب نامبرده هچگونه تحقیق و تألیفی در سطح جهانی صورت نگرفته و این اولین بار است که در متون علوم کلاسیک فرهنگ معاصر چنین اثر مفیدی تألیف و عرضه شده است ازاینرو از ناحیۀ محافل پزشکی و بهداشتی این کتاب بعنوان یک اثر فوق العاده و بی نظیر تلقی و مورد تأئید واقع گردیده است تا آنجا که استاد دکتر ابوتراب نفیسی ( رئیس سابق دانشکدۀ پزشکی اصفهان و پدر طب جدید ایران ) در معرفی اهمیت آن در مقدمۀ چاپهای دوم ببعد چنین می نویسند : « همکار عزیز دانشگاهی ، جناب آقای دکتر احمد صبور اردوبادی یک مرتبۀ دیگریکی از شاهکارهای خود را دربارۀ دستورات بهداشتی اسلام بسبکی علمی و کاملاً مستند انتشار داده …