یک سخن

قداست ذاتی در زن

زن هستی خویش را برای وجود دیگران خواسته یعنی خوشی ها ، آرزوها و امیدهای خود را بر مدار هستی خوشتن قرار نداده بلکه آن را وابسته به کسی ساخته است که او را دوست داشته باشد ، حال این شخص شوهر،پدر ، فرزند او یا فرزند دیگری باشد فرق نمی کند.

مادام لمبروزو

 

حجم فایل: