یک سخن

عقل و علم در فرهنگ اسلامی

مراتب کمال انسانیت وقتی حاصل میگردد که شخص از دو رکن اصلی یعنی دو نعمت ( بلکه موهبت ) خدادادی یکی « سلامت عقل » و دیگری « سلامت روح » تا به سر حد کمال برخوردار باشد، و به هر نسبتی که در یکی از این دو موهبت ( یا هر دو با هم ) ضعف و نقص و نارسائی عارض گردد، توان گفت که شخص به همان نسبت ناقص است . (ص ۳۷ کتاب عقل و علم)