یک سخن

زیربنای تربیتی و اخلاقی انسان

عنوان فوق نام کتابی است که اولین چاپ آن در سال ۱۳۵۸ شمسی در ردیف سایر تألیفات استاد منتشر گردید این کتاب حاصل بیش از چهل ـ پنجاه سال تحصیل و تدریس و تحقیق در امر « تربیت انسان » ـ به اضافۀ شرکت در کنگره ها و کنفرانسهای مربوطه و مطالعات آزاد در این زمینه است ـ که نتیجه ای جز ایجاد یأس و نومیدی از کارآیی فرهنگ بشردرامر« انسان سازی» و نه در یافتن مفهوم حقیقی « انسانیت » دربر نداشت زیرا ثابت شد که وقتی بنا به دلایل نامبرده در متن کتاب فرهنگ بشرقادر به تعریف صحیح و درستی از « تربیت » نباشد چگونه میتواند از عهدۀ تربیت واقعی انسانها برآید؟! یعنی معلوم گردید در فرهنگ معاصر نه برای « تربیت» جایی و مقامی باقیمانده است و نه قدرت و امکانی در مقام اثبات این مدعا، اولین مبحث کتاب اختصاص یافته است به نقد و بررسی معروفترین نظریه های صاحبنظران و پیشکسوتان ظاهراً سرشناسی از قبیل پستالوژی ـ کانت ـ روکرت ـ ژان ژاک روسو ـ اسپنسر ـ میل کاره ـ استوارت میل ـ حتی سقراط و افلاطون و اثبات اشتباهات آنها در تعاریف نادرستی از « تربیت» ! و در مباحث بعدی ارائۀ تعریف جامع و کاملی از تربیت بدین شرح : « تربیت عبارتست از پرورش و تقویت استعدادهای مثبت تا بسر حد کمال ممکنه وایجاد هم آهنگی لازم در بین آنها همراه با تضعیف استعدادهای منفی تا بسر حد انهدام ممکنه» و اینست مفهوم حقیقی « انسان سازی واقعی » که شامل مراعات همۀ جنبه های اساسی نامبرده در زیر میشود: ایجاد نظام فکری برای پیروی از نظام عقلی و منطقی ـ ایجاد احساس مسئولیت و قبول آن ـ ایجاد اعتدال خلقی ـ ایجاد قدرت ارادۀ متکی بر نظام عقلی در مهار غرایز و خودخواهی ها ـ ایجاد قدرت حفظ اعتدال در تمام شئون زندگی ـ حفظ اعتدال روحی ـ حفظ اعتدال مزاجی ـ وظیفه شناسی و جدیت در انجام وظیفه ـ پرورش استعدادهای عاطفی ـ پرورش استعدادهای عالی باطنی ( فوق شعوری ).

 

حجم فایل:  ۴۴ مگابایت