یک سخن

آئین بهزیستی اسلام – جلد یک (جنس پوشاک)

موضوع حیاتی مهمی بمانند « درست زیستن » و در دوران محدود عمر حداکثر از تمام مواهب حیات خود برخوردار شدن، و وقت و نیروی گرانبهای خود را بیهوده تلف ننمودن ، و از هر اقدام و عملی در جهت مقصد و مقصود، حداکثر استفاده را نمودن ، بالاخره دریافتن راه و رسم زندگی صحیح و اصولی و کمتر دچار خطا، لغزش و اشتباهات و ندانم کاریها گشتن، هر چند در اکثریت قریب به اتفاق ملل عالم، هنوز جائی در اذهان برای خود باز نکرده و به عنوان یک مشکل اساسی در زندگی ، مورد توجه همگان واقع نشده است …

 

حجم فایل:  ۷۲ مگابایت